Về việc tổ chức đấu giá "Quyền thuê sân bóng đá và bóng rổ" và "Quyền thuê Khối nhà đa năng - TDTT trong nhà"