Văn bản Quy phạm Pháp luật năm 2019

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2019

NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết một số điều và  biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo: https://drive.google.com/open?id=1qc7aUDQAT90FoOSCKP1TTRHFsM2KWiPp

NGHỊ ĐỊNH Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang: https://drive.google.com/open?id=160le2qQmfVraQ2L6JMc99HeptWfLTkda

NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ  môi trường: https://drive.google.com/open?id=1pc94faEmDNVmDlftoVZSLZmNTz8a6W0k

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo: https://drive.google.com/open?id=1ibWJPtDRpMT6I7_5VJ4-jLPERPqf2CFa

CÔNG VĂN Hướng dẫn Đề án dân sự, chính trị và Đề án chống tra tấn 931: https://drive.google.com/open?id=1qojNMfw5n5TvPQKLkY8YdnQ6qcBSlYX2

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TP.HCM: https://drive.google.com/open?id=1ZJd422LHVkuKoVBbxDNMOcRTowv4rzSw

QUYẾT ĐỊNH ban hành chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019: https://drive.google.com/open?id=1dcVh21U7k2PbmEySCp4ChRuOob5DaE0F

THÔNG TƯ số 03/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập: https://drive.google.com/open?id=1v7jZeyxu0diz_TtJl0vMegkZGaQqlyuh

THÔNG TƯ Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên: https://drive.google.com/open?id=1JFdaTeaYTBqhuo-DQ_ugZIx1ym7FsIgK

Các tin khác: