Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm
“Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
 
https://drive.google.com/file/d/1eHJ0aAGJt80NAr5S-zXENsVoFcZdr3jy/view?u...
Tác giả: Nguyễn Phú Trọng
Thông tin nhan đề: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Năm xuất bản: 2022
Nguồn tham khảo: https://thuviencoso.vn/viewbook.aspx?eid=617#

Tác giả bài viết: 

ITC - lehongphong.edu.vn

Các tin khác: