Tiết thao giảng của thầy Phạm Đức Quý tại lớp 11CL1 , bài " Phương trình tiếp tuyến "