Tiết thao giảng của Cô Vũ Thị Hồng Hạnh tại lớp 11CL1 theo phương pháp nghiên cứu bài học