Thực đơn bán trú tuần từ 27/11/2023 đến 01/12/2023.