Thông báo v/v trả hồ sơ học sinh khối 12 năm học 2019-2020