Thông báo v/v hoạt động bán trú tháng 12/2022.

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

 BAN QUẢN LÝ BÁN TRÚ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v: HOẠT ĐỘNG BÁN TRÚ THÁNG 12/2022

Ban Quản lý bán trú thông báo:

Hoạt động bán trú tháng 12/2022 sẽ diễn ra từ ngày 01/12/2022 đến hết ngày 09/12/2022 (07 ngày).

Rất mong sự quan tâm của phụ huynh và học sinh.

Trân trọng!

DUYỆT CỦA BGH

P.HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)
TRẦN BẢO NGỌC

 

TM.BQL BÁN TRÚ

PHÓ BAN

(Đã ký)

HUỲNH XUÂN THÀNH

Các tin khác: