Thông báo v/v đăng ký bán trú tháng 5/2023

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

BAN QUẢN LÝ BÁN TRÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                             Tp Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v: ĐĂNG KÝ BÁN TRÚ THÁNG 5/2023

Ban quản lý bán trú thông báo: Tháng 5/2023 Nhà trường tổ chức thực hiện bán trú từ 08/5/2023 đến 18/5/2023 (09 ngày). Học sinh/ phụ huynh có nhu cầu tham gia bán trú tháng 5/2023 vui lòng đăng ký theo đường link đính kèm bên dưới:

Thời gian đăng ký: Từ 24/04/2023 đến hết 29/04/2023.

Lưu ý:

  • Bán trú tháng 5/2023 là đăng ký mới. Ban quản lý bán trú không điều chỉnh bán trú tháng 4/2023 sang tháng 5/2023 như trước đây. Vậy học sinh/phụ huynh không đăng ký trên link đợt này, đồng nghĩa sẽ không tham gia bán trú tháng 5/2023.
  • Học sinh, phụ huynh đăng ký đúng hạn. Sau thời gian trên, mọi việc đăng ký bán trú tháng 5/2023 ban quản lý bán trú sẽ không giải quyết.

Rất mong sự hợp tác tích cực của học sinh và quý phụ huynh. Cảm ơn.

DUYỆT CỦA BGH

P. HIỆU TRƯỞNG

(Đã Ký)

TRẦN BẢO NGỌC

TM.BQL BÁN TRÚ

PHÓ BAN

(Đã ký)

HUỲNH XUÂN THÀNH

Các tin khác: