Thông báo v/v đăng ký bán trú tháng 10/2022

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

              BAN QUẢN LÝ BÁN TRÚ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Tp Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký bán trú tháng 10/2022

                  (Dành cho học sinh có nhu cầu tham gia bán trú)                 

-      Thời hạn đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 26/9/2022.

-       Học sinh đăng ký online theo đường link ứng với 03 khối:

-       Hoạt động bán trú tháng 10/2022 bắt đầu từ thứ Hai, ngày 03/10/2022.

-       Học sinh đóng tiền bán trú cùng học phí của tháng 10/2022.

-       Thẻ bán trú sẽ được phát theo đơn vị lớp, dự kiến vào thứ Hai, ngày 03/10/2022.

Sau khi hết hạn đăng ký, Nhà trường không giải quyết đăng ký bổ sung.

Lưu ý:

Học sinh đã có mã đăng nhập bán trú, mới có thể đăng ký bán trú online. Trường hợp quên/chưa có mã đăng nhập, học sinh liên hệ trực tiếp với Thầy/Cô phụ trách bán trú tại phòng Giám thị để giải quyết.

  • Thời gian: - Buổi sáng từ 8g00 đến 10g00

           -Buổi chiều từ 13g30 đến 16g00.

Việc thực hiện đăng ký bán trú dựa trên tinh thần tự nguyện, theo thời khóa biểu của học sinh.

      Trân trọng! 

 

DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

KT. Hiệu trưởng

P.Hiệu trưởng

(Đã ký)

Trần Bảo Ngọc

 

TM. BQL BÁN TRÚ

Phó ban

 

(Đã ký)

Huỳnh Xuân Thành

Nơi nhận:

  • BGH;
  • Giám thị (để thông báo);
  • Văn phòng (để phối hợp);
  • BQLBT (nhắn tin Vietschool, đăng web, lưu)

 

Các tin khác: