Thông báo v/v đăng ký bán trú tháng 02/2023

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

BAN QUẢN LÝ BÁN TRÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                        Tp Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v: ĐĂNG KÝ BÁN TRÚ THÁNG 02/2023 – HỌC KỲ II

Ban quản lý bán trú thông báo: Học kỳ II năm học 2022-2023, học sinh/ phụ huynh có nhu cầu tham gia bán trú tháng 02/2023 vui lòng đăng ký theo đường link đính kèm bên dưới:

Thời gian đăng ký: Từ 27/01/2023 đến hết 29/01/2023.

Lưu ý:

  • Đầu học kỳ II năm học 2022-2023, Ban quản lý bán trú tổ chức cho học sinh tham gia bán trú, đăng ký bán trú online 01 lần; Và tiếp tục sử dụng kết quả đăng ký lần này cho các tháng tiếp theo trong suốt học kỳ II.
  • Học sinh, phụ huynh đăng ký đúng hạn. Sau thời gian trên, mọi việc đăng ký, điều chỉnh,… BQL bán trú sẽ không giải quyết!

Rất mong sự hợp tác tích cực của học sinh và quý phụ huynh. Cảm ơn!

DUYỆT CỦA BGH

P.Hiệu trưởng

(Đã ký)

TRẦN BẢO NGỌC

TM.BQL BÁN TRÚ

PHÓ BAN

(Đã ký)

HUỲNH XUÂN THÀNH

Các tin khác: