Thông báo v/v đăng ký bán trú bổ sung tháng 09/2020

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

BAN QUẢN LÝ BÁN TRÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v: ĐĂNG KÝ BÁN TRÚ BỔ SUNG THÁNG 09/2020

(Dành cho học sinh chưa đăng ký bán trú)

 • Đối tượng: dành cho học sinh 03 khối chưa đăng ký bán trú đợt 1 (ngày 03/09/2020).
 • Thời hạn đăng ký: Trong thứ Năm, ngày 10/09/2020.
 • Đường link đăng ký bổ sung: https://forms.gle/QGinByrvYGrAbgwh6
 • Hoạt động bán trú bổ sung bắt đầu từ thứ Hai, ngày 14/9/2020.

Từ thứ Hai, ngày 14/09/2020: HS đóng tiền và nhận thẻ bán trú tại phòng Hành chánh.

Lưu ý:

 • Việc thực hiện đăng ký dựa trên tinh thần tự nguyện, theo thời khóa biểu của học sinh.
 • Chỉ học sinh đã có mã đăng nhập mới có thể đăng ký bán trú online.
 • Trường hợp quên/chưa có Mã đăng nhập: học sinh liên hệ trực tiếp với Thầy/Cô phụ trách bán trú tại phòng Giám thị.
 • Học sinh và phụ huynh có thắc mắc, vui lòng liên hệ trực tiếp với Thầy/Cô phụ trách bán trú tại phòng Giám thị.
 • Thời gian hỗ trợ của Ban quản lý bán trú: sáng từ 8g00 đến 10g00, chiều từ 13g30 đến 16g00.

Nơi nhận:

 • BGH;
 • Giám thị (để thông báo);
 • Văn phòng (để phối hợp);
 • BQLBT (nhắn tin Vietschool, đăng web, lưu)

DUYỆT CỦA BGH

Phó Hiệu trưởng

(Đã ký)

 

 

Bùi Thị Bảo Ngọc

TM. BQL BÁN TRÚ

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Hồng Hải

Các tin khác: