Thông báo v/v bổ sung đăng ký bán trú đợt cuối ngày 20/08/2018