Thông báo về kế hoạch ngoại khóa tổ Tin Học - Học kỳ II năm học 2017 - 2018