Thông báo tham dự lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi thành phố năm học 2021-2022