Thông báo số 02: Kế hoạch tổ chức kiểm tra điều kiện tiêu chuẩn tại phiếu đăng ký dự tuyển (Vòng 1)