Thông báo nộp lại thẻ ăn trưa bán trú tháng 11/2023 (Dành cho học sinh đã hủy suất ăn online hằng ngày)

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

 BAN QUẢN LÝ BÁN TRÚ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO

NỘP LẠI THẺ ĂN TRƯA BÁN TRÚ THÁNG 11/2023

(Dành cho học sinh đã hủy suất ăn online hằng ngày)

Học sinh đã đăng ký hủy suất ăn bán trú tháng 11/2023, nộp lại thẻ ăn trưa bán trú về phòng Giám thị để được giải quyết theo quy định.

Thời gian nộp: Từ 01/12/2023 đến hết 08/12/2023 (Trừ Chủ nhật)

  • Buổi sáng: từ 8g00 đến 10g00.
  • Buổi chiều: từ 13g00 đến 16g00.

Sau thời gian trên, học sinh không nộp lại thẻ ăn trưa bán trú hoặc nộp trễ BQL bán trú sẽ không giải quyết việc hoàn phí hủy suất ăn tháng 11/2023.

Trân trọng!

DUYỆT CỦA BGH

P.HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TRẦN BẢO NGỌC

 

TM.BQL BÁN TRÚ

PHÓ BAN

(Đã ký)

HUỲNH XUÂN THÀNH

Các tin khác: