Thông báo nộp lại thẻ ăn trưa bán trú tháng 10/2023 (Dành cho học sinh đã hủy suất ăn online hằng ngày)

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

BAN QUẢN LÝ BÁN TRÚ

  

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   Tp Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2023

                                                                       THÔNG BÁO

NỘP LẠI THẺ ĂN TRƯA BÁN TRÚ THÁNG 10/2023

(Dành cho học sinh đã hủy suất ăn online hằng ngày)

Học sinh đã đăng ký hủy suất ăn bán trú tháng 10/2023, nộp lại thẻ ăn trưa bán trú về phòng Giám thị để được giải quyết theo quy định.

Thời gian nộp: Từ 01/11/2023 đến hết 08/11/2023 (Trừ Chủ nhật)

  • Buổi sáng: từ 8g00 đến 10g00.
  • Buổi chiều: từ 13g00 đến 16g00.

Sau thời gian trên, học sinh không nộp lại thẻ ăn trưa bán trú hoặc nộp trễ BQL bán trú sẽ không giải quyết việc hoàn phí hủy suất ăn tháng 10/2023.

Trân trọng!

DUYỆT CỦA BGH

P.Hiệu trưởng

(Đã ký)

TRẦN BẢO NGỌC

 

TM.BQL BÁN TRÚ

PHÓ BAN

(Đã ký)

HUỲNH XUÂN THÀNH

 

 

 

Các tin khác: