Thông báo: Điều chỉnh thời gian thi tuyển bổ sung vào lớp 10 Tích hợp năm học 2021 - 2022