Thông báo đăng ký ăn trưa bán trú học kỳ I năm học 2023-2024

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

BAN QUẢN LÝ BÁN TRÚ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 08 năm 2023

THÔNG BÁO

Đăng ký ăn trưa bán trú học kỳ I năm học 2023-2024

Học sinh khối 10,11,12 có nhu cầu tham gia ăn trưa bán trú HKI năm học 2023-2024 vui lòng đăng ký theo đường link đính kèm bên dưới:

Thời gian đăng ký: Từ ngày 01/9/2023 đến hết ngày 03/9/2023.

Lưu ý:

  • Học sinh đăng ký online 01 lần và được áp dụng cho cả HKI. Nếu có thay đổi học sinh báo về phòng giám thị để được giải quyết cho tháng sau.
  • Học sinh đăng ký đúng hạn. Ban quản lý bán trú sẽ không giải quyết các trường hợp đăng ký trễ hạn.
  • Tiền ăn trưa bán trú sẽ được thu theo tháng, thu cùng đợt thu học phí của mỗi tháng.

Trân trọng! 

Nơi nhận:

-GVCN 03 khối.

-Văn phòng.

-Kế toán.

-Nhắn tin Vietshool.

-Đăng website.

-Lưu: Giám thị

 

 

DUYỆT CỦA BGH

P.HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TRẦN BẢO NGỌC

 

 

 

 

 

TM.BQL BÁN TRÚ

PHÓ BAN

(Đã ký)

HUỲNH XUÂN THÀNH

 

 

 

 

 

Các tin khác: