THÔNG BÁO 2: Đăng ký xét tuyên dương Học sinh đạt KQ cao trong kỳ TSĐH 2017