Thao giảng tổ Giáo dục công dân: Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức