Thao giảng tổ Giáo Dục Công Dân: Chính sách Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa