Tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Biển, Đảo

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về biển, đảo cho CB-GV-CNV và Học sinh trong Nhà trường tạo sự thống nhất, đồng thuận xã hội đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về biển đảo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế biển đảo và bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong  đăng tải một số nội dung tài liệu pháp luật liên quan đến lĩnh vực biển đảo , tài liệu phổ biến tuyên truyền để CB-GV-CNV và Học sinh, PHHS được biết và tham khảo:

 

File đính kèm: 

Các tin khác: