Ngoại khóa Tổ Toán Khối 11 với chủ đề " Thiết kế các vật dụng dựa trên các khối hình không gian cơ bản "