Kế hoạch số 1221/KH-GDĐT-VP của Sở GD&ĐT về việc tổ chức cho học sinh đi học trở lại