Giải việt dã truyền thống 9 tháng Giêng năm 2018 và một số hoạt động thể dục thể thao dành cho GV-CNV-HS nhà trường