Đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh

Nhằm giúp học sinh phát huy năng lực tư duy, tính chủ động sáng tạo, đặc biệt là sự thể hiện những ý kiến cá nhân trong cách trình bày, khả năng biểu cảm trước các vấn đề văn hóa-xã hội-con người, các hình thức đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập đã được triển khai trong học kỳ I, năm học 2023-2024.

Trong suốt quá trình học tập, các học sinh lớp Song ngữ - Chuyên Pháp đã thể hiện sự sáng tạo và nỗ lực trong việc hiện thực hóa những ý tưởng và kiến thức đã học.

Sau đây là một số hình ảnh của những hoạt động và sản phẩm nổi bật của các học sinh:

Lớp 10: tiểu sử nhân vật; giá trị của thể thao, âm nhạc, điện ảnh đối với đời sống

Tham gia đánh giá một bộ phim.

Lớp 12: Áp phích tuyên truyền cho tầm quan trọng của việc tìm hiểu, tiếp thu văn hoá

Các tin khác: