Dạy theo dự án kết hợp dạy học theo trạm bài “Bữa ăn healthy” - Carbohydrate, Lipid và Protein" - thầy An tổ Sinh học