Đại hội chi bộ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020