Công văn 288 về hướng dẫn phòng chống dịch bệnh do virus Corona gây ra