Chuyên đề: “Tâm lý hình học và ứng dụng hỗ trợ hiệu quả công tác chủ nhiệm”