Tiết thao giảng của Thầy Nguyễn Mạnh Hiệp tại lớp 11A1 theo phương pháp nghiên cứu bài học